pad1

Algemene voorwaarden

Versie 1.0
Deelnemersreglement loterij Stichting het pad der natuurlijke energie

Dit reglement treedt in werking op 21 juni 2021. Deelnemers aan de loterij zijn gebonden aan de bepalingen in dit reglement.

 

Artikel 1, Organisatie

 1. Vergunninghouder, Stichting het pad der natuurlijke energie, gevestigd te ‘s-Gravenhage en ingeschreven bij het handelsregister van de KvK onder nummer 81706863, hierna te noemen: ‘De Stichting’, organiseert een incidentele loterij (hierna: de loterij) als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen.
 2. De opbrengst van de loterij komt - na aftrek van kosten - geheel ten goede aan De Stichting.
 3. De Stichting zal de opbrengst aanwenden voor de doelen die in haar statuten staan omschreven. De afdracht aan De Stichting bedraagt tenminste 40% van de totale opbrengst van de loterij.
 4. Van overheidswege wordt toezicht uitgeoefend op de uitvoering van de loterij. Het toezicht heeft betrekking op de van overheidswege en in de vergunning gestelde voorschriften.
 5. De vergunning voor de loterij is op 31 mei 2021 door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit verleend onder kenmerk 14391.
 6. De exploitatie van de loterij vindt plaats vanaf 21 juni 2021. De trekking is gepland op 21 december 2021.
 7. Mocht gedurende het verkoopproces blijken dat een kortere looptijd mogelijk is, dan kan de trekking eventueel eerder worden gepland. Een dergelijk besluit zal tijdig aan de deelnemers worden medegedeeld.
 8. De deelnemersadministratie van de loterij wordt gevoerd door De Stichting. De accountantscontrole en het toezicht op de te voeren administratie vindt plaats door accountantskantoor Bentacera te Leeuwarden. De controle op de wijze van trekking wordt uitgevoerd door De Vries & Feenstra notariaat te Berlikum.
 9. Het intellectueel eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, lay-out, software en overige informatie, komen toe aan De Stichting. Het is niet toegestaan om deze zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te gebruiken.
 10. Indien noodzakelijk, behoudt De Stichting zich het recht voor dit reglement te wijzigen.
 11. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist De Stichting.

Artikel 2, Voorschriften voor deelname en uitsluitingen

 1. Deelname aan de loterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. Ook staat deelname open voor rechtspersonen.
 2. Elk lot wordt op naam gesteld en is niet overdraagbaar.
 3. Bij de aanschaf van (een) lot(en) dienen de gegevens van de deelnemer te worden verstrekt. De deelnemer kan een andere persoon zijn dan de persoon die het lot koopt en/of betaalt. De koper en/of betaler van het lot kan het lot cadeau geven aan een derde (indien deze derde een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder is óf een rechtspersoon) door diens gegevens in te voeren bij het bestellen van het lot.
 4. Uitgesloten van deelname zijn:
  De bestuursleden van De Stichting;
  De met de controle van de trekking belaste notaris.
 5. Indien één van de in artikel 2 lid 4 genoemde personen eigenaar is van een winnend lot, zal de met toezicht en trekking belaste notaris zo spoedig mogelijk overgaan tot het laten plaatsvinden van een nieuwe trekking van die specifieke prijs. Het in dit lid bedoelde lot zal niet opnieuw meedingen naar de prijzen.

Artikel 3, Speelwijze

 1. Er zijn maximaal 50.000 loten beschikbaar. Elk lotnummer wordt slechts eenmaal verkocht. De Stichting kent willekeurige lotnummers toe aan iedere bestelling.
 2. De lotnummers worden per mail aan de deelnemer kenbaar gemaakt. De deelnemer ontvangt de bevestigingsmail na succesvolle afronding van het betaalproces van de loterij. Een afschrift van de bevestiging van deelname wordt opgenomen in de deelnemersadministratie.

Artikel 4 , Speelgeheim en Privacy

 1. De namen van deelnemers of prijswinnaars zullen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden worden bekend gemaakt.
 2. Door aanmelding voor de loterij gaat de deelnemer ermee akkoord dat De Stichting zijn/haar persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de loterij conform het privacy statement van De Stichting.
 3. Degene die geen informatie van De Stichting wenst te ontvangen, kan dit schriftelijk of per mail doorgeven. Na een verwerkingsperiode zal degene niet meer worden aangeschreven via de doorgegeven contactgegevens.
 4. De lotnummers worden per mail aan de deelnemer kenbaar gemaakt. De deelnemer ontvangt de bevestigingsmail na succesvolle afronding van het betaalproces van de loterij. Een afschrift van de bevestiging van deelname wordt opgenomen in de deelnemersadministratie.

Artikel 5 , Wijze van deelname

 1. Deelnemen kan alleen door de aanschaf van (een) lot(en) via de website van De Stichting. Deelname is pas definitief na succesvolle afronding van het betaalproces door de deelnemer. De deelnemer ontvangt na de betaling een bevestiging van deelname. Dit bewijs van deelname wordt per e-mail gestuurd naar het door deelnemer op te geven e-mailadres
 2. De Stichting behoudt zich het recht voor onvolledige of onjuiste aanvragen voor deelneming uit te sluiten van deelname en geen opvolging te geven aan daarop aangegeven vragen of opmerkingen.
 3. Bij fouten en gebreken zoals druk- en zetfouten of technische verstoringen, waardoor deelname aan de loterij niet tot stand gekomen of niet mogelijk is, ontvangt degene die wilde deelnemen - op zijn verzoek of op initiatief van De Stichting - het eventueel door hem betaalde inleggeld retour en neemt hij niet deel aan de trekking. Verdergaande aanspraken kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen jegens De Stichting niet geldend maken. Zowel de deelnemer als De Stichting zijn verplicht elkaar zo spoedig mogelijk van geconstateerde fouten en gebreken op de hoogte te stellen.
 4. De deelnemer dient er zorg voor te dragen dat De Stichting beschikt over de juiste naam- en adresgegevens.
 5. Een wijziging van de door deelnemer verstrekte gegevens – bijvoorbeeld een adreswijziging of de wijziging van emailadres - kan alleen per e-mail aan De Stichting worden doorgegeven. Deelnemers ontvangen een bevestiging per e-mail van een door hen opgegeven wijziging.
 6. Een adreswijziging ontvangen door De Stichting resulteert in een wijziging in de deelnemersadministratie zoals beschreven in artikel 1 lid 8.
 7. Deelname aan de loterij valt niet onder de bescherming vanuit de Wet Koop op Afstand. Voor zover noodzakelijk doet de deelnemer, door acceptatie van deze voorwaarden, afstand van zijn recht op 14 dagen bedenktijd.
 8. De Stichting is gerechtigd om de deelname geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen in elk van de volgende gevallen:
   
  1. Kennelijke wilsonbekwaamheid aan de zijde van een deelnemer waardoor de betreffende deelnemer er niet in slaagt zijn deelname zelf te beëindigen;
  2. Onbetamelijk gedrag jegens De Stichting;
  3. (Een redelijk vermoeden van) misbruik of fraude.
   De deelnemer zal van de beëindiging per e-mail op de hoogte worden gebracht via de door deelnemer verstrekte gegevens. De Stichting zal vervolgens zorgdragen voor terugbetaling van de inleg aan de betreffende (rechts)persoon.

Artikel 6 , Inleg

 1. De inleg bedraagt EUR 25 per lot (zegge: vijfentwintig euro).

Artikel 7,  De Trekking

 1. Om de winnende lotnummers te bepalen, vindt eenmaal een trekking plaats.
 2. De trekking vindt plaats onder notarieel toezicht. Van de trekking wordt, door de met het toezicht op trekking belaste notaris, proces-verbaal opgemaakt.
 3. De trekking vindt plaats in de openbaarheid.
 4. De notaris ten overstaan van wie de trekking en bepaling van het winnende lot geschiedt, is gerechtigd om, indien hij daarbij enige onregelmatigheid constateert of veronderstelt, de trekking ongeldig te verklaren en onverwijld een nieuwe trekking te doen plaatsvinden.
 5. Bij de trekking worden de prijzen in aflopende volgorde getrokken volgens het prijzenschema, beginnend bij de hoofdprijs en eindigend bij de laatste prijs.
 6. De winnende lotnummers gaan niet terug in de pot. Per lotnummer kan derhalve slechts één prijs worden gewonnen.
 7. Uitsluitend lotnummers waarmee geldig deelgenomen wordt, kunnen prijswinnend zijn.

Artikel 8, Prijzenpakket en uitkering prijzen

 1. Deelnemers dingen mee naar geldprijzen en prijzen in natura. De te winnen prijzen en de winkans worden vermeld via de website van De Stichting.
 2. De Stichting maakt binnen een week na de trekking de winnende lotnummers en de daarbij behorende prijzen bekend, door publicatie daarvan via haar website en via haar (social) media kanalen. Ook wordt contact met de winnaars opgenomen via de door de deelnemer verstrekte contactgegevens.
 3. De gewonnen prijzen zullen door De Stichting zo spoedig mogelijk worden uitbetaald en verzonden. Prijzen in natura worden, indien mogelijk en van toepassing, overhandigd en/of afgeleverd op het bij De Stichting bekende adres. Indien de contactgegevens niet blijken te kloppen wordt door De Stichting geen verdere actie ondernomen.
 4. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 5. Eventuele verzendkosten van prijzen in natura komen voor rekening van De Stichting.
 6. De kansspelbelasting wordt vanuit de loterij-opbrengst betaald. Eventueel verschuldigde inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of andere belasting dan kansspelbelasting komen voor rekening van de prijswinnaar(s).
 7. Prijzen waarover binnen één jaar na de trekking niet door de winnaar is beschikt of waarvoor zich binnen die periode geen winnaar heeft aangemeld, vervallen aan De Stichting.
 8. Aan de door De Stichting gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend en deze zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en/of typefouten.

Artikel 9, Bezwaren

 1. Bezwaren over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder ook het toekennen van een te lage prijs - moeten - op schrift en beargumenteerd - binnen één maand na bekendmaking van de trekking waartegen wordt geageerd in het bezit zijn van De Stichting. Na de termijn van één maand kan geen bezwaar meer worden ingediend.
 2. Indien het bezwaar door De Stichting wordt afgewezen en de deelnemer het daarmee niet eens is, zal de met het toezicht op de desbetreffende trekking belaste notaris als bindend adviseur over tijdig ingediende bezwaren beslissen, zulks tenzij degene die reclameerde binnen 7 dagen nadat hij dat deed aan De Stichting te kennen heeft gegeven ervoor te kiezen over zijn bezwaar door de daartoe bevoegde rechter te laten beslissen.

Artikel 10, Uitstel of afgelasting

 1. De Stichting is gerechtigd een trekking af te gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen of indien de opbrengst van de loterij onvoldoende kostendekkend is. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de website van De Stichting. Bij definitieve afgelasting van de loterij zal de door de deelnemers betaalde inleg worden terugbetaald, tenzij de deelnemer bij aanschaf van het lot heeft aangegeven zijn inleg in dat geval aan De Stichting te willen doneren.

Artikel 11, Aansprakelijkheid

 1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor vertraging dan wel fouten in de geautomatiseerde aanmelding van deelname, het weg- of zoekraken van ingevulde elektronische formulieren, mededelingen van en aan hen tijdens het verzenden daarvan via internet of anderszins elke aansprakelijkheid van De Stichting is uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal e.d. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door De Stichting voor schade direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van De Stichting liggende omstandigheden. Dit geldt eveneens voor de door De Stichting gepubliceerde uitslagen.
 2. De Stichting is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van de betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen.
 3. De Stichting is niet aansprakelijk voor mogelijke financiële gevolgen van het winnen van een prijs, waaronder begrepen de heffing van inkomstenbelasting (vermogensrendementsheffing) of vennootschapsbelasting.
 4. De Stichting is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitgifte van prijzen in natura.
 5. De Stichting is niet aansprakelijk voor schade voor deelnemers veroorzaakt door het niet handelen in overeenstemming met dit reglement.

 

’s-Gravenhage, 21 juni 2021

Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping
0